HOKKAIDO,OSAKA(KANSAI AIRPORT),
FUKUOKA,KUMAMOTO,OITA,KAGOSHIMA,
TAKAMATSU,MATSUYAMA,OKINAWA
TOKYO
(NARITA AIRPORT)