HOKKAIDO,TOKYO(NARITA AIRPORT),
FUKUOKA,OKINAWA
OSAKA
(KANSAI AIRPORT)